ในพระราชูปถัมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


     มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อการกุศลสาธารณะ  เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการเผยแพร่ความรู้ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหา
เกี่ยวกับโรคข้อและ กระดูกเนื่องจากพบว่าโรคข้อเป็นสาเหตุของการปวดทรมาน
หนึ่งในสามคนของประชากรจะเป็นโรคข้อ โรคข้อที่พบบ่อยได้แก่โรคปวด
หลัง
โรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์และโรคเกาต์ โรคข้อเป็นโรคเรื้อรังไม่หาย ขาดหากรักษาไม่ถูกวิธี รับประทานยาไม่ถูกต้องอาจเป็นแผลในกระเพาะบางราย กระเพาะทะล และเกิดโรคแทรกซ้อนตามมา บางรายอาจพิการทำให้ไม่สามารถ ดูแลตนเองได้มีผลต่อหน้าที่การงานกลายเป็นภาระต่อครอบครัวเป็นภาระต่อ สังคมและเป็นภาระต่อรัฐบาลในด้านงบประมาณในการรักษา

   ดังนั้นการที่ประชาชนสามารถดูแลตนเองให้ไม่เป็นโรคข้อจึงเป็นการช่วย ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้นและยังเป็นการช่วยชาติประหยัดงบประมาณ ในการรักษาพยาบาลได้อย่างมหาศาลได้อีกทางหนึ่งด้วย

   ประวัติของมูลนิธิโรคข้อฯเริ่มมาจาก การก่อตั้งเป็นชมรมโรคข้อเมื่อปีพ.ศ.2530 ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของแพทย์ 4 สมาคมได้แก่คณะแพทย์ทางอายุรศาสตร์ โรคข้อ ทางศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และทางศัลยกรรมทางมือ รวมทั้งเภสัชกร โดยมีบริษัทไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้การสนับสนุนใน การก่อตั้งและดำเนินการ เนื่องจากเห็นว่ามีประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวโรคข้อน้อยและรักษาตัวด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง มักนิยม รักษาตัวตามคำโฆษณาทางสื่อต่างๆ และตามคำบอกเล่าลองผิดลองถูก ทำให้อาการทรุดลง ซ้ำยังเกิดโรคแทรกซ้อนกระเพาะทะลุ และอันตรายต่างๆ ขึ้นได้ ชมรมโรคข้อ (เพื่อประชาชน) ที่ตั้งขึ้นโดย มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการปฏิบัติตัว และการรักษาที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปโดยตั้งคำขวัญว่า “เป็นโรคข้อ ปรึกษาหมอดีกว่า”

    ต่อมาคณะกรรมการของชมรมฯเห็นควรขอจัดตั้งเป็น “มูลนิธิโรคข้อ” ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยถูกต้องตามกฎหมาย ที่จะให้
ความรู้แก่สมาชิกและผู้สนใจในต่างจังหวัดทุกภาคของประเทศไทย หลังจากการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิโรคข้อแล้ว ท่านผู้หญิง
นวลผ่อง เสนาณรงค์ ซึ่งเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิฯ ในฐานะที่พระองค์ท่านเป็นที่เคารพรักและมีพระเมตตา พระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และได้รับ
พระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิโรคข้อตั้งแต่ พ.ศ. 2538 และดำเนินงานเพื่อสังคมตลอดมา จนถึงปัจจุบัน


    การดำเนินงานของมูลนิธิโรคข้อ มีการรับสมัครสมาชิกและได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อแก่สมาชิก
ผู้ป่วยโรคข้อ และประชาชนทั่วไป คือ

    1. มีการประชุมพบปะสมาชิกสัมพันธ์ปีละ 3-4 ครั้ง มีการจัดนิทรรศการให้ความร
ู้เกี่ยวกับโรคข้อ มีการจัดการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับโรคข้อ จัดสัมนาแยกกลุ่มผู้ป่วยตามชนิดของโรคข้อ และให้คำแนะนำ ตอบคำถาม แก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อแก่สมาชิกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
    2. ทำจุลสารโรคข้อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อ และส่งข่าวสารแจ้งกิจกรรมของมูลนิธิ จัดส่งให้สมาชิกถึงบ้าน ปีละ 2-4 ฉบับ
    3. จัดทำหนังสือคู่มือโรคข้อที่พบบ่อย ทำเทปบรรยายโรคข้อ และเทปวีดิทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในท่าทางที่ถูกต้อง การปฏิบัติตัวในวิชาชีพต่างๆ เพื่อป้องกันการปวดข้อ และจำหน่ายแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป
    4. จัดทำเว็บไซด์ www.thaiarthritis.org เพื่อแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อ แจ้งข่าวสารการจัดกิจกรรม แก่สมาชิกผู้ป่วยโรคข้อ และประชาชนทั่วไป ซึ่งให้บริการได้กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการถาม ตอบปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อออนไลน์ด้วย
    5. ช่วยแก้ปัญหาผู้ที่เขียนมาทางจดหมายโดยตอบจดหมายของสมาชิกและประชาชนที่ถามมาทางไปรษณีย์
    6. จัดรายการโทรทัศน์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อและ สนทนาปัญหาเกี่ยวกับโรคข้อต่างๆ
    7. ในวาระโอกาสพิเศษมีการให้บริการแก้ปัญหานิ้วล๊อคโดยไม่ต้องผ่าตัด ฟรีโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะจัดในโอกาสต่างๆกันโดยจะประกาศให้ทราบในสื่อต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

    มูลนิธิโรคข้อ มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการที่เสียสละเวลามาร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อประชาชน ขอขอบคุณองค์กรต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิโรคข้อ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อประชาชน